Съюз на бившите служители на МВР

Go to content

Main menu

Кореспонденция

Уважаеми г-н Министър!
Имам приятното задължение да Ви информирам, че на 12.12.2009 г. В гр.Хасково, в 10.00 часа в залата............. ще бъде учреден
СЪЮЗ НА  БИВШИТЕ СЛУЖИТЕЛИ НА МВР.
СЪЮЗА се учредява  като сдружение с общополезна дейност и на основание на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Съгласно проекта за Устав, СЪЮЗЪТ си поставя две основни цели:
- съдействие на компетентните  органи в усилията им за опазване на обществения ред и противодействие на закононарушенията;
- съдействие и помощ за социалната адаптация на напусналите системата на МВР служители .
Г-н Министър, ако разполагате с време и считате това събитие за важно, ще бъдем поласкани от присъствието Ви.


С уважение:
Председател на инициативния комитет:

/о.р. полк. Динчо Иванов/ДО
  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И
  
МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
  Г-Н ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ


УВАЖАЕМИ  Г-Н ЦВЕТАНОВ,


Както вече Ви информирахме, на 12.12.2009 г. в гр. Хасково бе учреден       „СЪЮЗ НА БИВШИТЕ СЛУЖИТЕЛИ НА МВР” - гражданско, неполитическо  сдружение с идеална цел, за осъществяване на дейност в обществена полза. Членове на Съюза са бивши служители от системата на МВР, сред които голям брой висококвалифицирани професионалисти, в които е съсредоточен изключителен професионален интелект.
Нашата организация е готова при необходимост да оказва на МВР всестранно съдействие чрез консултации и пряко  участие в подготовката на нормативни документи за развитие на обществените отношения в областта на опазване на обществения ред, превенцията и противодействието на престъпността. Членовете на Съюза като експерти в различните направления на полицейската дейност имат готовност и с желание ще се включат в разработване и реализацията на  проектите  на МВР в областта на обучението, повишаването на квалификацията или решаването на конкретни полицейски казуси, разбира се по Ваша преценка и след съответната покана от страна на МВР и неговите структури. С това ние смятаме, че можем осъществим поставените цели за полезност на обществото, които не само сме записали в учредителните документи на Съюза, но сме и декларирали пред българските граждани.
Ние се вълнуваме и от успехите, и от неудачите в полицейската работа, живеем с живота на колегите и  ни се струва, че можем да помогнем при решаването на редица чисто професионални проблеми. Още повече, че бившо „ченге” няма.
Затова моля, Г-Н МИНИСТЪР, да отделите от своето време за една кратка среща, при която да уточним дали има поле за съвместна дейност и в какво ще се състои тя, да начертаем визията за бъдещото ни сътрудничество.

В очакване на Вашия отговор,
    
Оставам с уважение,
     
    
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СБСМВР:
                   
ПОЛК. ХР.ВЕЛИЧКОВ
ДО
  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
  Г-Н АНДРЕЙ ИВАНОВУважаеми  г-н Иванов!
Имам удоволствието да Ви информирам, че на ____________________ 2010 г. бе учреден Столичния регионален Клуб на Съюза на бившите служители на МВР.
Съюза на бившите служители на МВР е гражданско, неполитическо  сдружение с идеална цел, за осъществяване на дейност в обществена полза.
      Съюза на бившите служители на МВР бе учреден на 12.12.2010 г. в гр. Хасково.Основните цели на СЪЮЗА  са :
1. Просперитетът на българския народ и стабилността на Република България чрез укрепване на правовия, демократичен и социален характер на страната, защита на нейната сигурност и обществен ред при ефективен граждански контрол.
2. Отстояване и защита на социалните интереси, престижа и достоинството на българските граждани, служили в системата на МВР, подпомагане социалната им адаптация и обществена реализация.
Членове на Съюза са бивши служители от системата на МВР, сред които голям брой висококвалифицирани професионалисти, в които е съсредточен изключителен професионален интелект.
Нашата организация е готова да оказва на Столична община всестранна помощ в сферата на обезпечаване на обществения ред в града, превенцията и противодействието на престъпността, както и подготовката на нормативни документи в тези сфери на обществените отношения.
Ако считате, че в посочените сфери на обществени отношения са необходими реформи или в условията на действащата система би могло да се търси по-висока ефективност, ние Ви предлагаме  партньорство в рамките на възможностите ни и допустимите от закона граници.
Конкретните форми на сътрудничество, бихме могли да обсъдим в удобно за Вас и Ваши компетентни сътрудници време.
Към настоящото прилагам:
1. Анотация на основните цели и задачи на Съюза;
2. Устав;
3. Решение на СГС за регистрация на Съюза;
4. Удостоверение за БУЛТАТ;
5. Списък на УС на Съюза;
6. Списък на ръководството на Столичния регионален Клуб;
7. Образец на членска карта;
8. Образец на емблема на Съюза;
9. Заявление –декларация за членство.


С уважение:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧНИЯ РЕГИОНАЛЕН КЛУБ
И ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА СЪЮЗА:

_____________________________
/ ор полк. Митко Недялков /
НЯКОИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА  СЪТРУДНИЧЕСТВО
С ОБЩИНИТЕ, МВР И МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО.

1. Участие в изграждане на Концепция за създаване  на общинска полиция.
2. Създаване на форми за привличане на обществеността в превантивната дейност и противодействието на престъпността, като :
а/ Създаване на доброволни граждански формирования;
б/ Изграждане на Центрове за превенция;
в/ Популяризиране на положителни практики;
3. Участие на членове на Съюза:
а/ в Пробационните съвети
б/ за подпомагане пробационните служители при изпълнението на пробационните мерки;
в/ в Програмите за обществено въздействие на осъдените на пробация и др.
4. Участие на членове на Съюза в обучителния процес в Академията на МВР и в програмите за повишаване професионалната подготовка на служителите на МВР.       

Back to content | Back to main menu